MOD CH101 現正播映more

00:00~00:30 星光樂園4 偶像時間 
00:30~01:00 星光樂園4 偶像時間 
01:00~06:00 頻道收播 
06:00~06:30 忍者亂太郎 
06:30~07:00 忍者亂太郎 
07:00~07:30 星光樂園4 偶像時間 
07:30~08:00 星光樂園4 偶像時間 
08:00~08:30 鐵道小英雄 
08:30~09:00 鐵道小英雄 
09:00~11:00 網球王子 特別篇 
11:00~11:30 閃躍吧!星夢☆頻道 
11:30~12:00 閃躍吧!星夢☆頻道 
12:00~12:30 Love Live! Sunshine!! II 
12:30~13:00 Love Live! Sunshine!! II 
13:00~13:30 孩子可以輕鬆養 
13:30~14:00 YOYO點點名 第17季 
14:00~14:30 星光樂園4 偶像時間 
14:30~15:00 星光樂園4 偶像時間 
15:00~15:30 閃躍吧!星夢☆頻道 
15:30~16:00 閃躍吧!星夢☆頻道 
16:00~16:30 鐵道小英雄 
16:30~17:00 鐵道小英雄 
17:00~17:30 網球王子 
17:30~18:00 網球王子 
18:00~18:30 孩子可以輕鬆養 
18:30~19:00 花舞少女 
19:00~19:30 晨曦公主 
19:30~20:00 晨曦公主 
20:00~20:30 閃躍吧!星夢☆頻道 
20:30~21:00 閃躍吧!星夢☆頻道 
21:00~21:30 鐵道小英雄 
21:30~22:00 鐵道小英雄 
22:00~22:30 晨曦公主 
22:30~23:00 晨曦公主 
23:00~23:30 Love Live! Sunshine!! II 
23:30~00:00 Love Live! Sunshine!! II